Een veilige werkomgeving; hoe creëer ik dat in mijn organisatie?

Hoe veilig is mijn organisatie? Hoe veilig gedragen mijn medewerkers zich op de werkplek? Waarschijnlijk stelt u zichzelf niet iedere dag deze vragen, maar toch is het belangrijk om erbij stil te staan. De gevolgen van bedrijfsongevallen zijn namelijk groot.

Jaarlijks vinden er ongeveer 230.000 arbeidsongevallen plaats in Nederland. 80 tot 90 keer per jaar hebben deze ongevallen een dodelijke afloop. Daarnaast lopen de kosten van ongelukken op het werk flink op: de gemiddelde kosten voor een organisatie zijn € 5000,- per ongeval. Dit komt door productieverlies, verzuimmanagement en kosten van loondoorbetaling.

Aan de slag met veiligheid!
Ongelukken op de werkplek kunnen niet altijd voorkomen worden, maar risico’s kunnen wel beperkt worden door enkele acties te ondernemen. Als werkgever dient u te zorgen voor veilige arbeidsomstandigheden, maar u mag ook van uw werknemers verwachten dat zij meewerken aan het op een veilige manier benutten van deze omstandigheden, en op een veilige manier hun werkzaamheden uitvoeren. In deze blog worden tips gegeven om een veilige werksfeer te creëren binnen uw organisatie.

Betrokkenheid management
Het (top)management heeft een belangrijke rol bij het tot stand brengen van een verandering in de veiligheidscultuur. Het (top)management dient achter de verandering te staan door dit overal uit te dragen, budget vrij te maken en het goede voorbeeld te geven. De hoogste leidinggevende heeft hierbij een belangrijke taak. Als de directeur uitdraagt dat hij veiligheid belangrijk vindt, zullen de overige leidinggevenden makkelijker volgen.

Begeleiding management
Het (top)management bepaalt de veiligheidsnorm. Managers en leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor het controleren dat de veiligheidsnormen worden opgevolgd door alle medewerkers. Voorbeeldgedrag speelt hierbij een belangrijke rol, maar ook het instrueren van medewerkers op de werkplek over hoe hier veilig gewerkt moet worden.

 Medewerkers laten meedenken
Het versterken van een veiligheidscultuur kan alleen slagen wanneer medewerkers betrokken zijn. Laat medewerkers merken dat hun expertise, mening en ervaring belangrijk is. Laat ze meedenken over oplossingen en zelf een bijdrage leveren aan de oplossing. Daardoor zullen medewerkers zich betrokken voelen, wat leidt tot een versterkte veiligheidscultuur. Belangrijk is dat leidinggevenden open gesprekken aangaan met hun medewerkers. Ga daarbij niet vertellen wat medewerkers fout doen, maar stel vragen over de veiligheid van hun handelen. Welke risico’s kennen zij? Hoe kunnen zij zelf de risico’s verminderen? Door deze aanpak leren medewerkers om zelf na te denken over hun veiligheid. Door medewerkers mee te laten denken en door open te communiceren, voelen ze zich serieus genomen en verantwoordelijk voor hun eigen daden.

Veiligheidsgedrag beïnvloeden
Intenties van medewerkers om veilig te werken, kunnen snel vergeten worden als deze niet worden ondersteund door de omgeving. Intenties om het gedrag te veranderen kunnen beïnvloed worden door de omgeving. Een leidinggevende kan hieraan bijdragen door o.a. observatierondes te lopen en veiligheid te bespreken, het aan de orde stellen van veiligheidsissues tijdens werkoverleggen en het sturen op opgeruimde werkplekken.

Weerstanden oplossen
Mensen vinden veiligheid en gezondheid belangrijk, maar toch werken zij niet altijd veilig. Er kunnen verschillende redenen zijn voor weerstand tegen veiligheidsnormen, waardoor medewerkers niet altijd veilig werken. Het herkennen, bespreken en gezamenlijk oplossen van die weerstanden, geeft medewerkers de ruimte om hun gedrag te veranderen en bij te dragen aan een stevige veiligheidscultuur. Creëer daarom een klimaat waarin medewerkers kunnen zeggen wat ze dwars zit zonder dat hier sancties op volgen.

Beloon goed gedrag
Door veiligheid vanuit een positieve invalshoek te benaderen, ontstaat een open cultuur. Een beloning die meteen volgt op een mooi voorbeeld van een veilige aanpak, heeft het grootste effect. Belonen kan op verschillende manieren. Er valt al veel te bereiken met gerichte aandacht en een simpel, publiekelijk uitgesproken compliment. Financiële beloningen hebben niet altijd het beoogde effect en kunnen tot veel discussie leiden. Denk bij beloningen ook aan mogelijkheden om een werknemer een speciale rol te geven binnen het een bedrijf, bijvoorbeeld als coach, begeleider of instructeur. Daarnaast kun je ook teams belonen, bijvoorbeeld met een prijs voor het veiligste team of met een borrel of uitje.

Wilt u meer weten over een veilige werkomgeving creëren in uw organisatie?

Vraag vrijblijvend informatie aan bij ons via algemeen@alfabeeld.nl of 020 68 64 600. Wij geven o.a. trainingen en advies over het creëren van een sterke veiligheidscultuur binnen organisaties.